Vaksdal

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vaksdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,7 %
Netto driftsresultat
5,8 %
Langsiktig gjeld
204,4 %
Arbeidskapital
48,7 %
Frie inntekter
kr 61 625
Netto lånegjeld
kr 48 818
Utgifter barnehage
kr 118 656
Utgifter grunnskole
kr 117 721
Utgifter kommunehelse
kr 3 084
Utgifter pleie og omsorg
kr 30 789
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 585
Utgifter barnevern
kr 7 112
Utgifter administrasjon
kr 4 983
Barnehagedekning
79,4 %
Andel spesialundervisning
10,9 %
Legeårsverk
16,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,1 %
Sosialhjelpsmottakere
6,2 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
2,0 km
Kommunalt disponerte boliger
31,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 172 454
Enhetskostnader grunnskole
kr 125 881
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 224 657
Enhetskostnader institusjon
kr 945 375
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 165
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 636
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 899
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 105 261
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.