Askøy

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Askøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,5 %
Netto driftsresultat
1,6 %
Langsiktig gjeld
238,3 %
Arbeidskapital
19,8 %
Frie inntekter
kr 51 931
Netto lånegjeld
kr 87 601
Utgifter barnehage
kr 142 817
Utgifter grunnskole
kr 104 402
Utgifter kommunehelse
kr 2 480
Utgifter pleie og omsorg
kr 13 541
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 670
Utgifter barnevern
kr 9 403
Utgifter administrasjon
kr 3 505
Barnehagedekning
95,1 %
Andel spesialundervisning
6,6 %
Legeårsverk
7,9 Stk
Fysioterapiårsverk
8,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,2 %
Beboere institusjon
13,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
3,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
11,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 198 810
Enhetskostnader grunnskole
kr 108 289
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 239 029
Enhetskostnader institusjon
kr 1 282 319
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 959
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 350
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 708
Reguleringsplaner
143 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 220 615
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.