Fjell

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fjell med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,3 %
Netto driftsresultat
1,8 %
Langsiktig gjeld
194,2 %
Arbeidskapital
17,4 %
Frie inntekter
kr 48 965
Netto lånegjeld
kr 57 741
Utgifter barnehage
kr 142 239
Utgifter grunnskole
kr 109 683
Utgifter kommunehelse
kr 2 553
Utgifter pleie og omsorg
kr 10 960
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 029
Utgifter barnevern
kr 8 533
Utgifter administrasjon
kr 2 141
Barnehagedekning
87,6 %
Andel spesialundervisning
7,1 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
83,3 %
Beboere institusjon
7,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,1 %
Barnevernstiltak
3,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
12,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 101
Enhetskostnader grunnskole
kr 126 339
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 232 560
Enhetskostnader institusjon
kr 1 858 197
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 326
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 153
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 214
Reguleringsplaner
173 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 264 452
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.