Sund

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,6 %
Netto driftsresultat
3,6 %
Langsiktig gjeld
208,8 %
Arbeidskapital
15,1 %
Frie inntekter
kr 54 526
Netto lånegjeld
kr 55 414
Utgifter barnehage
kr 127 410
Utgifter grunnskole
kr 113 321
Utgifter kommunehelse
kr 3 687
Utgifter pleie og omsorg
kr 11 244
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 085
Utgifter barnevern
kr 9 092
Utgifter administrasjon
kr 5 237
Barnehagedekning
89,9 %
Andel spesialundervisning
8,7 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
4,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
51,3 %
Beboere institusjon
17,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
4,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 174 631
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 588
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 125 809
Enhetskostnader institusjon
kr 1 199 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 162 773
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.