Austevoll

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Austevoll med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,6 %
Netto driftsresultat
2,5 %
Langsiktig gjeld
227,0 %
Arbeidskapital
13,2 %
Frie inntekter
kr 65 097
Netto lånegjeld
kr 87 851
Utgifter barnehage
kr 146 506
Utgifter grunnskole
kr 125 900
Utgifter kommunehelse
kr 3 685
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 236
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 711
Utgifter barnevern
kr 3 982
Utgifter administrasjon
kr 6 230
Barnehagedekning
90,2 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,1 %
Beboere institusjon
16,2 %
Sosialhjelpsmottakere
1,8 %
Barnevernstiltak
3,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
54,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 0
Enhetskostnader grunnskole
kr 136 804
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 81 656
Enhetskostnader institusjon
kr 0
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 500
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 620
Reguleringsplaner
230 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 103 783
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.