Os

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Os med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
9,6 %
Netto driftsresultat
9,4 %
Langsiktig gjeld
214,9 %
Arbeidskapital
35,9 %
Frie inntekter
kr 39 339
Netto lånegjeld
kr 91 715
Utgifter barnehage
kr 130 071
Utgifter grunnskole
kr 95 512
Utgifter kommunehelse
kr 2 464
Utgifter pleie og omsorg
-kr 1 783
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 669
Utgifter barnevern
kr 6 325
Utgifter administrasjon
kr 2 002
Barnehagedekning
88,4 %
Andel spesialundervisning
6,4 %
Legeårsverk
8,5 Stk
Fysioterapiårsverk
7,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,0 %
Beboere institusjon
4,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 208 753
Enhetskostnader grunnskole
kr 102 638
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 257 276
Enhetskostnader institusjon
kr 1 524 854
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 922
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 876
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 683
Reguleringsplaner
214 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 260 033
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.