Samnanger

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Samnanger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,2 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
221,3 %
Arbeidskapital
9,2 %
Frie inntekter
kr 61 696
Netto lånegjeld
kr 85 635
Utgifter barnehage
kr 136 000
Utgifter grunnskole
kr 136 296
Utgifter kommunehelse
kr 3 938
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 349
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 797
Utgifter barnevern
kr 11 014
Utgifter administrasjon
kr 7 207
Barnehagedekning
83,7 %
Andel spesialundervisning
9,1 %
Legeårsverk
11,0 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,4 %
Barnevernstiltak
3,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
20,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 196 129
Enhetskostnader grunnskole
kr 136 119
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 217 926
Enhetskostnader institusjon
kr 1 389 560
Årsgebyr vannforsyning
kr 7 210
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 759
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 683
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 144 520
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.