Fusa

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fusa med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,9 %
Netto driftsresultat
1,1 %
Langsiktig gjeld
219,6 %
Arbeidskapital
3,7 %
Frie inntekter
kr 61 809
Netto lånegjeld
kr 65 608
Utgifter barnehage
kr 154 133
Utgifter grunnskole
kr 115 363
Utgifter kommunehelse
kr 3 251
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 002
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 445
Utgifter barnevern
kr 7 895
Utgifter administrasjon
kr 4 506
Barnehagedekning
97,9 %
Andel spesialundervisning
9,5 %
Legeårsverk
11,0 Stk
Fysioterapiårsverk
11,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,8 %
Beboere institusjon
15,1 %
Sosialhjelpsmottakere
1,8 %
Barnevernstiltak
4,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 747
Enhetskostnader grunnskole
kr 148 173
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 272 155
Enhetskostnader institusjon
kr 1 293 795
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 894
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 888
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 722
Reguleringsplaner
50 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 60 341
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.