Kvam

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kvam med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,4 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
261,6 %
Arbeidskapital
18,4 %
Frie inntekter
kr 58 988
Netto lånegjeld
kr 113 808
Utgifter barnehage
kr 132 732
Utgifter grunnskole
kr 124 935
Utgifter kommunehelse
kr 3 335
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 685
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 488
Utgifter barnevern
kr 6 708
Utgifter administrasjon
kr 5 019
Barnehagedekning
88,7 %
Andel spesialundervisning
8,9 %
Legeårsverk
13,1 Stk
Fysioterapiårsverk
13,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,5 %
Beboere institusjon
9,6 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 185 213
Enhetskostnader grunnskole
kr 130 047
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 237 422
Enhetskostnader institusjon
kr 1 208 575
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 305
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 562
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 982
Reguleringsplaner
329 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 139 545
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.