Voss

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Voss med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
3,9 %
Langsiktig gjeld
202,8 %
Arbeidskapital
23,3 %
Frie inntekter
kr 56 171
Netto lånegjeld
kr 54 329
Utgifter barnehage
kr 143 689
Utgifter grunnskole
kr 116 929
Utgifter kommunehelse
kr 2 827
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 516
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 754
Utgifter barnevern
kr 12 220
Utgifter administrasjon
kr 5 111
Barnehagedekning
91,9 %
Andel spesialundervisning
7,1 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
10,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,1 %
Beboere institusjon
15,4 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
5,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 185 569
Enhetskostnader grunnskole
kr 118 890
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 175 453
Enhetskostnader institusjon
kr 1 011 410
Årsgebyr vannforsyning
kr 240
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 350
Reguleringsplaner
115 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 112 012
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.