Granvin

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Granvin med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,4 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
251,8 %
Arbeidskapital
33,9 %
Frie inntekter
kr 74 847
Netto lånegjeld
kr 76 201
Utgifter barnehage
kr 122 449
Utgifter grunnskole
kr 203 824
Utgifter kommunehelse
kr 5 583
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 521
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 931
Utgifter barnevern
kr 4 301
Utgifter administrasjon
kr 11 994
Barnehagedekning
83,7 %
Andel spesialundervisning
10,0 %
Legeårsverk
6,4 Stk
Fysioterapiårsverk
3,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
4,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
40,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 189 366
Enhetskostnader grunnskole
kr 205 677
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 210 444
Enhetskostnader institusjon
kr 1 182 571
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 480
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 86 872
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.