Ulvik

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ulvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-3,9 %
Netto driftsresultat
-0,2 %
Langsiktig gjeld
204,6 %
Arbeidskapital
41,7 %
Frie inntekter
kr 78 069
Netto lånegjeld
kr 42 796
Utgifter barnehage
kr 154 567
Utgifter grunnskole
kr 185 483
Utgifter kommunehelse
kr 6 160
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 725
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 820
Utgifter barnevern
kr 4 125
Utgifter administrasjon
kr 16 354
Barnehagedekning
94,0 %
Andel spesialundervisning
14,5 %
Legeårsverk
22,0 Stk
Fysioterapiårsverk
25,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,6 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 182 781
Enhetskostnader grunnskole
kr 190 682
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 122 980
Enhetskostnader institusjon
kr 1 157 833
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 866
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 896
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 436
Reguleringsplaner
81 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 124 462
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.