Eidfjord

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Eidfjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,1 %
Netto driftsresultat
5,5 %
Langsiktig gjeld
214,2 %
Arbeidskapital
66,7 %
Frie inntekter
kr 78 883
Netto lånegjeld
kr 101 692
Utgifter barnehage
kr 241 465
Utgifter grunnskole
kr 230 960
Utgifter kommunehelse
kr 7 371
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 207
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 325
Utgifter barnevern
kr 4 689
Utgifter administrasjon
kr 21 642
Barnehagedekning
97,7 %
Andel spesialundervisning
11,1 %
Legeårsverk
35,7 Stk
Fysioterapiårsverk
22,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
21,7 %
Sosialhjelpsmottakere
1,8 %
Barnevernstiltak
0,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
64,0 km
Kommunalt disponerte boliger
35,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 282 048
Enhetskostnader grunnskole
kr 233 233
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 71 125
Enhetskostnader institusjon
kr 1 520 333
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 744
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 744
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 477
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 88 534
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.