Ullensvang

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ullensvang med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
8,8 %
Netto driftsresultat
10,1 %
Langsiktig gjeld
172,9 %
Arbeidskapital
32,3 %
Frie inntekter
kr 66 693
Netto lånegjeld
kr 59 345
Utgifter barnehage
kr 188 970
Utgifter grunnskole
kr 163 752
Utgifter kommunehelse
kr 4 874
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 767
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 928
Utgifter barnevern
kr 4 999
Utgifter administrasjon
-kr 2 202
Barnehagedekning
88,4 %
Andel spesialundervisning
9,3 %
Legeårsverk
17,8 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
3,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 242 083
Enhetskostnader grunnskole
kr 170 989
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 195 476
Enhetskostnader institusjon
kr 1 312 731
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 017
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 484
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 480
Reguleringsplaner
60 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 97 434
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.