Odda

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Odda med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,9 %
Netto driftsresultat
6,0 %
Langsiktig gjeld
192,4 %
Arbeidskapital
28,0 %
Frie inntekter
kr 63 416
Netto lånegjeld
kr 84 364
Utgifter barnehage
kr 152 102
Utgifter grunnskole
kr 141 373
Utgifter kommunehelse
kr 4 315
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 230
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 187
Utgifter barnevern
kr 13 399
Utgifter administrasjon
kr 6 991
Barnehagedekning
89,8 %
Andel spesialundervisning
12,1 %
Legeårsverk
16,2 Stk
Fysioterapiårsverk
10,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
72,6 %
Beboere institusjon
10,5 %
Sosialhjelpsmottakere
4,9 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
45,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 201 728
Enhetskostnader grunnskole
kr 140 774
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 301 621
Enhetskostnader institusjon
kr 1 092 797
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 864
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 194
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 596
Reguleringsplaner
134 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 385 589
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.