Jondal

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Jondal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,1 %
Netto driftsresultat
2,2 %
Langsiktig gjeld
196,4 %
Arbeidskapital
256,2 %
Frie inntekter
kr 78 164
Netto lånegjeld
kr 53 242
Utgifter barnehage
kr 144 929
Utgifter grunnskole
kr 152 430
Utgifter kommunehelse
kr 6 474
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 240
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 170
Utgifter barnevern
kr 11 422
Utgifter administrasjon
kr 13 447
Barnehagedekning
96,4 %
Andel spesialundervisning
9,6 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,7 %
Sosialhjelpsmottakere
1,4 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 180 278
Enhetskostnader grunnskole
kr 166 887
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 317 962
Enhetskostnader institusjon
kr 1 153 524
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 594
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 079
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 468
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 135 071
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.