Kvinnherad

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kvinnherad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,0 %
Netto driftsresultat
7,0 %
Langsiktig gjeld
266,1 %
Arbeidskapital
66,2 %
Frie inntekter
kr 55 553
Netto lånegjeld
kr 90 888
Utgifter barnehage
kr 154 973
Utgifter grunnskole
kr 121 517
Utgifter kommunehelse
kr 2 671
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 086
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 786
Utgifter barnevern
kr 8 834
Utgifter administrasjon
kr 4 268
Barnehagedekning
93,8 %
Andel spesialundervisning
7,9 %
Legeårsverk
12,5 Stk
Fysioterapiårsverk
10,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
75,4 %
Beboere institusjon
11,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,1 %
Barnevernstiltak
5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 785
Enhetskostnader grunnskole
kr 122 820
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 325 954
Enhetskostnader institusjon
kr 1 232 700
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 157
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 862
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 814
Reguleringsplaner
100 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 72 529
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.