Tysnes

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tysnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,2 %
Netto driftsresultat
4,9 %
Langsiktig gjeld
245,7 %
Arbeidskapital
44,8 %
Frie inntekter
kr 64 330
Netto lånegjeld
kr 90 268
Utgifter barnehage
kr 128 304
Utgifter grunnskole
kr 141 087
Utgifter kommunehelse
kr 4 012
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 923
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 118
Utgifter barnevern
kr 9 556
Utgifter administrasjon
kr 6 887
Barnehagedekning
84,5 %
Andel spesialundervisning
10,0 %
Legeårsverk
13,7 Stk
Fysioterapiårsverk
13,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,7 %
Beboere institusjon
11,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,5 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 183 375
Enhetskostnader grunnskole
kr 148 014
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 193 124
Enhetskostnader institusjon
kr 1 227 862
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 312
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 092
Reguleringsplaner
146 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 65 661
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.