Fitjar

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fitjar med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,0 %
Netto driftsresultat
1,2 %
Langsiktig gjeld
194,7 %
Arbeidskapital
14,5 %
Frie inntekter
kr 59 387
Netto lånegjeld
kr 66 054
Utgifter barnehage
kr 116 766
Utgifter grunnskole
kr 123 660
Utgifter kommunehelse
kr 2 834
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 678
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 394
Utgifter barnevern
kr 3 389
Utgifter administrasjon
kr 5 226
Barnehagedekning
84,4 %
Andel spesialundervisning
9,2 %
Legeårsverk
6,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
10,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
2,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
41,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 169 306
Enhetskostnader grunnskole
kr 132 781
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 420 508
Enhetskostnader institusjon
kr 1 224 148
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 544
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 036
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 920
Reguleringsplaner
13 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 62 158
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.