Stord

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Stord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,9 %
Netto driftsresultat
1,2 %
Langsiktig gjeld
240,2 %
Arbeidskapital
7,6 %
Frie inntekter
kr 51 471
Netto lånegjeld
kr 84 414
Utgifter barnehage
kr 144 650
Utgifter grunnskole
kr 98 499
Utgifter kommunehelse
kr 2 502
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 745
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 829
Utgifter barnevern
kr 8 196
Utgifter administrasjon
kr 3 600
Barnehagedekning
94,8 %
Andel spesialundervisning
5,5 %
Legeårsverk
11,6 Stk
Fysioterapiårsverk
7,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,3 %
Beboere institusjon
7,3 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
12,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 182 806
Enhetskostnader grunnskole
kr 104 975
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 382 574
Enhetskostnader institusjon
kr 1 256 907
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 069
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 113
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 625
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 97 861
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.