Bømlo

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bømlo med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,0 %
Netto driftsresultat
0,4 %
Langsiktig gjeld
208,3 %
Arbeidskapital
5,2 %
Frie inntekter
kr 55 925
Netto lånegjeld
kr 61 667
Utgifter barnehage
kr 140 451
Utgifter grunnskole
kr 116 053
Utgifter kommunehelse
kr 3 323
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 688
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 004
Utgifter barnevern
kr 12 646
Utgifter administrasjon
kr 3 976
Barnehagedekning
91,6 %
Andel spesialundervisning
8,2 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
6,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 0
Enhetskostnader grunnskole
kr 122 617
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 303 523
Enhetskostnader institusjon
kr 951 200
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 450
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 250
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 637
Reguleringsplaner
105 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 106 651
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.