Sveio

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sveio med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,1 %
Netto driftsresultat
5,1 %
Langsiktig gjeld
182,7 %
Arbeidskapital
33,8 %
Frie inntekter
kr 57 114
Netto lånegjeld
kr 44 577
Utgifter barnehage
kr 147 416
Utgifter grunnskole
kr 105 614
Utgifter kommunehelse
kr 2 619
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 038
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 391
Utgifter barnevern
kr 5 604
Utgifter administrasjon
kr 4 934
Barnehagedekning
94,0 %
Andel spesialundervisning
10,0 %
Legeårsverk
9,0 Stk
Fysioterapiårsverk
12,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,8 %
Beboere institusjon
17,0 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
3,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 222 029
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 055
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 415 387
Enhetskostnader institusjon
kr 1 065 244
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 960
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 832
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 142
Reguleringsplaner
141 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 60 389
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.