Etne

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Etne med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,2 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
217,5 %
Arbeidskapital
28,5 %
Frie inntekter
kr 59 599
Netto lånegjeld
kr 72 318
Utgifter barnehage
kr 150 500
Utgifter grunnskole
kr 117 772
Utgifter kommunehelse
kr 3 630
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 289
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 541
Utgifter barnevern
kr 7 847
Utgifter administrasjon
kr 5 609
Barnehagedekning
89,6 %
Andel spesialundervisning
9,6 %
Legeårsverk
11,4 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
2,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
44,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 202 557
Enhetskostnader grunnskole
kr 123 762
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 306 637
Enhetskostnader institusjon
kr 1 067 714
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 689
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 315
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 000
Reguleringsplaner
256 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 51 556
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.