Bergen

Hordaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bergen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,6 %
Netto driftsresultat
5,3 %
Langsiktig gjeld
188,9 %
Arbeidskapital
5,3 %
Frie inntekter
kr 50 814
Netto lånegjeld
kr 52 553
Utgifter barnehage
kr 147 171
Utgifter grunnskole
kr 101 940
Utgifter kommunehelse
kr 1 993
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 584
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 680
Utgifter barnevern
kr 11 013
Utgifter administrasjon
kr 3 390
Barnehagedekning
93,1 %
Andel spesialundervisning
6,0 %
Legeårsverk
10,6 Stk
Fysioterapiårsverk
8,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,2 %
Beboere institusjon
15,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 218 716
Enhetskostnader grunnskole
kr 111 193
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 268 150
Enhetskostnader institusjon
kr 1 039 642
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 917
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 812
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 788
Reguleringsplaner
436 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 380 730
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.