Vindafjord

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vindafjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,4 %
Netto driftsresultat
6,5 %
Langsiktig gjeld
178,7 %
Arbeidskapital
25,3 %
Frie inntekter
kr 59 999
Netto lånegjeld
kr 48 165
Utgifter barnehage
kr 125 528
Utgifter grunnskole
kr 125 950
Utgifter kommunehelse
kr 2 849
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 805
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 943
Utgifter barnevern
kr 10 515
Utgifter administrasjon
kr 5 086
Barnehagedekning
88,6 %
Andel spesialundervisning
7,1 %
Legeårsverk
12,5 Stk
Fysioterapiårsverk
6,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,7 %
Sosialhjelpsmottakere
2,9 %
Barnevernstiltak
4,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 171 331
Enhetskostnader grunnskole
kr 129 884
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 254 619
Enhetskostnader institusjon
kr 1 180 037
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 298
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 781
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 000
Reguleringsplaner
121 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 83 141
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.