Utsira

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Utsira med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,2 %
Netto driftsresultat
6,6 %
Langsiktig gjeld
190,0 %
Arbeidskapital
31,4 %
Frie inntekter
kr 151 774
Netto lånegjeld
kr 112 389
Utgifter barnehage
kr 163 067
Utgifter grunnskole
kr 268 792
Utgifter kommunehelse
kr 7 332
Utgifter pleie og omsorg
kr 39 822
Utgifter sosialtjenesten
kr 952
Utgifter barnevern
kr 10 739
Utgifter administrasjon
kr 38 168
Barnehagedekning
100,0 %
Andel spesialundervisning
12,0 %
Legeårsverk
4,8 Stk
Fysioterapiårsverk
12,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
0,0 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
0,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
10,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 185 533
Enhetskostnader grunnskole
kr 269 840
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 0
Enhetskostnader institusjon
kr 1 034 125
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 904
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 071
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 624
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 68 667
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.