Karmøy

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Karmøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,6 %
Netto driftsresultat
4,5 %
Langsiktig gjeld
186,0 %
Arbeidskapital
28,1 %
Frie inntekter
kr 50 382
Netto lånegjeld
kr 34 646
Utgifter barnehage
kr 130 940
Utgifter grunnskole
kr 99 080
Utgifter kommunehelse
kr 2 168
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 749
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 623
Utgifter barnevern
kr 8 447
Utgifter administrasjon
kr 3 160
Barnehagedekning
91,7 %
Andel spesialundervisning
7,7 %
Legeårsverk
7,7 Stk
Fysioterapiårsverk
6,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,1 %
Beboere institusjon
10,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,1 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
12,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 157
Enhetskostnader grunnskole
kr 108 400
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 332 397
Enhetskostnader institusjon
kr 1 246 403
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 008
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 923
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 164
Reguleringsplaner
20 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 133 793
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.