Tysvær

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tysvær med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,7 %
Netto driftsresultat
8,5 %
Langsiktig gjeld
214,3 %
Arbeidskapital
24,3 %
Frie inntekter
kr 54 663
Netto lånegjeld
kr 80 870
Utgifter barnehage
kr 144 271
Utgifter grunnskole
kr 112 544
Utgifter kommunehelse
kr 2 979
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 956
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 335
Utgifter barnevern
kr 8 890
Utgifter administrasjon
kr 4 025
Barnehagedekning
87,7 %
Andel spesialundervisning
8,0 %
Legeårsverk
10,2 Stk
Fysioterapiårsverk
9,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,0 %
Beboere institusjon
9,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 205 519
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 443
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 346 441
Enhetskostnader institusjon
kr 1 497 028
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 078
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 062
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 000
Reguleringsplaner
180 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 95 214
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.