Bokn

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bokn med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,2 %
Netto driftsresultat
2,2 %
Langsiktig gjeld
233,5 %
Arbeidskapital
26,8 %
Frie inntekter
kr 79 321
Netto lånegjeld
kr 96 371
Utgifter barnehage
kr 168 368
Utgifter grunnskole
kr 176 643
Utgifter kommunehelse
kr 4 544
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 797
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 756
Utgifter barnevern
kr 7 359
Utgifter administrasjon
kr 10 098
Barnehagedekning
89,5 %
Andel spesialundervisning
4,5 %
Legeårsverk
11,8 Stk
Fysioterapiårsverk
9,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
83,3 %
Beboere institusjon
14,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
3,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 216 529
Enhetskostnader grunnskole
kr 178 425
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 94 562
Enhetskostnader institusjon
kr 1 422 167
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 459
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 561
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 500
Reguleringsplaner
141 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 64 762
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.