Kvitsøy

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kvitsøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,1 %
Netto driftsresultat
1,3 %
Langsiktig gjeld
186,7 %
Arbeidskapital
20,7 %
Frie inntekter
kr 88 162
Netto lånegjeld
kr 51 908
Utgifter barnehage
kr 179 240
Utgifter grunnskole
kr 154 784
Utgifter kommunehelse
kr 4 397
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 168
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 345
Utgifter barnevern
kr 13 536
Utgifter administrasjon
kr 17 904
Barnehagedekning
96,0 %
Andel spesialundervisning
2,8 %
Legeårsverk
14,8 Stk
Fysioterapiårsverk
10,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
81,8 %
Beboere institusjon
13,9 %
Sosialhjelpsmottakere
1,4 %
Barnevernstiltak
3,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
37,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 210 167
Enhetskostnader grunnskole
kr 158 023
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 31 364
Enhetskostnader institusjon
kr 993 182
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 700
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 500
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 620
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 309 000
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.