Rennesøy

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rennesøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,0 %
Netto driftsresultat
-1,7 %
Langsiktig gjeld
221,1 %
Arbeidskapital
15,5 %
Frie inntekter
kr 57 440
Netto lånegjeld
kr 82 646
Utgifter barnehage
kr 151 660
Utgifter grunnskole
kr 111 945
Utgifter kommunehelse
kr 3 212
Utgifter pleie og omsorg
kr 10 693
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 263
Utgifter barnevern
kr 5 155
Utgifter administrasjon
kr 7 306
Barnehagedekning
90,2 %
Andel spesialundervisning
7,9 %
Legeårsverk
10,5 Stk
Fysioterapiårsverk
7,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
76,9 %
Beboere institusjon
11,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
2,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
33,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 203 393
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 931
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 171 709
Enhetskostnader institusjon
kr 1 035 769
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 587
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 518
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 590
Reguleringsplaner
376 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 128 121
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.