Finnøy

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Finnøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,6 %
Netto driftsresultat
0,3 %
Langsiktig gjeld
184,9 %
Arbeidskapital
-15,0 %
Frie inntekter
kr 63 765
Netto lånegjeld
kr 37 741
Utgifter barnehage
kr 157 370
Utgifter grunnskole
kr 148 442
Utgifter kommunehelse
kr 3 468
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 817
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 668
Utgifter barnevern
kr 11 567
Utgifter administrasjon
kr 8 424
Barnehagedekning
91,0 %
Andel spesialundervisning
10,2 %
Legeårsverk
13,8 Stk
Fysioterapiårsverk
6,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,2 %
Sosialhjelpsmottakere
2,3 %
Barnevernstiltak
4,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
3,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 206 534
Enhetskostnader grunnskole
kr 152 277
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 437 847
Enhetskostnader institusjon
kr 1 128 960
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 200
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 625
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 104
Reguleringsplaner
1110 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 102 537
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.