Sauda

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sauda med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,4 %
Netto driftsresultat
1,1 %
Langsiktig gjeld
222,2 %
Arbeidskapital
21,2 %
Frie inntekter
kr 59 944
Netto lånegjeld
kr 79 235
Utgifter barnehage
kr 145 641
Utgifter grunnskole
kr 118 595
Utgifter kommunehelse
kr 3 493
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 452
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 345
Utgifter barnevern
kr 14 289
Utgifter administrasjon
kr 5 517
Barnehagedekning
96,5 %
Andel spesialundervisning
7,3 %
Legeårsverk
17,2 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
35,7 %
Beboere institusjon
2,4 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 174 841
Enhetskostnader grunnskole
kr 118 353
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 396 109
Enhetskostnader institusjon
kr 1 918 571
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 152
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 072
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 873
Reguleringsplaner
60 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 107 274
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.