Suldal

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Suldal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,8 %
Netto driftsresultat
8,9 %
Langsiktig gjeld
194,5 %
Arbeidskapital
57,0 %
Frie inntekter
kr 67 191
Netto lånegjeld
kr 42 978
Utgifter barnehage
kr 173 745
Utgifter grunnskole
kr 155 455
Utgifter kommunehelse
kr 5 649
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 712
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 446
Utgifter barnevern
kr 12 212
Utgifter administrasjon
kr 10 121
Barnehagedekning
95,2 %
Andel spesialundervisning
9,7 %
Legeårsverk
18,7 Stk
Fysioterapiårsverk
11,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,3 %
Beboere institusjon
10,2 %
Sosialhjelpsmottakere
5,2 %
Barnevernstiltak
3,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
34,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 213 241
Enhetskostnader grunnskole
kr 160 280
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 329 021
Enhetskostnader institusjon
kr 1 373 395
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 776
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 376
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 104
Reguleringsplaner
70 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 97 627
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.