Hjelmeland

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hjelmeland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,7 %
Netto driftsresultat
5,2 %
Langsiktig gjeld
234,4 %
Arbeidskapital
15,3 %
Frie inntekter
kr 66 334
Netto lånegjeld
kr 75 585
Utgifter barnehage
kr 175 877
Utgifter grunnskole
kr 151 925
Utgifter kommunehelse
kr 3 709
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 013
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 385
Utgifter barnevern
kr 13 282
Utgifter administrasjon
kr 11 416
Barnehagedekning
82,1 %
Andel spesialundervisning
7,0 %
Legeårsverk
12,9 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,8 %
Beboere institusjon
15,4 %
Sosialhjelpsmottakere
5,5 %
Barnevernstiltak
8,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
55,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 241 762
Enhetskostnader grunnskole
kr 148 030
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 133 056
Enhetskostnader institusjon
kr 1 333 167
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 093
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 275
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 868
Reguleringsplaner
100 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 44 306
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.