Strand

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Strand med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,6 %
Netto driftsresultat
8,7 %
Langsiktig gjeld
174,7 %
Arbeidskapital
29,0 %
Frie inntekter
kr 53 408
Netto lånegjeld
kr 40 368
Utgifter barnehage
kr 133 883
Utgifter grunnskole
kr 101 043
Utgifter kommunehelse
kr 2 660
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 001
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 053
Utgifter barnevern
kr 9 530
Utgifter administrasjon
kr 3 956
Barnehagedekning
87,1 %
Andel spesialundervisning
9,1 %
Legeårsverk
12,2 Stk
Fysioterapiårsverk
5,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,7 %
Beboere institusjon
5,6 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 210 692
Enhetskostnader grunnskole
kr 114 163
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 277 165
Enhetskostnader institusjon
kr 1 361 510
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 101
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 948
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 104
Reguleringsplaner
230 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 314 823
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.