Forsand

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Forsand med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,5 %
Netto driftsresultat
17,4 %
Langsiktig gjeld
188,7 %
Arbeidskapital
78,2 %
Frie inntekter
kr 77 365
Netto lånegjeld
kr 90 799
Utgifter barnehage
kr 146 944
Utgifter grunnskole
kr 168 389
Utgifter kommunehelse
kr 6 852
Utgifter pleie og omsorg
kr 38 270
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 424
Utgifter barnevern
kr 19 924
Utgifter administrasjon
kr 17 842
Barnehagedekning
80,3 %
Andel spesialundervisning
13,5 %
Legeårsverk
24,1 Stk
Fysioterapiårsverk
8,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
19,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,9 %
Barnevernstiltak
6,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
72,0 km
Kommunalt disponerte boliger
35,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 214 754
Enhetskostnader grunnskole
kr 178 246
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 236 087
Enhetskostnader institusjon
kr 1 620 905
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 602
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 272
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 755
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 158 000
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.