Randaberg

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Randaberg med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,0 %
Netto driftsresultat
0,2 %
Langsiktig gjeld
238,4 %
Arbeidskapital
22,2 %
Frie inntekter
kr 51 870
Netto lånegjeld
kr 87 178
Utgifter barnehage
kr 141 726
Utgifter grunnskole
kr 107 714
Utgifter kommunehelse
kr 2 687
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 574
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 642
Utgifter barnevern
kr 6 559
Utgifter administrasjon
kr 3 882
Barnehagedekning
90,5 %
Andel spesialundervisning
6,4 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
8,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,6 %
Beboere institusjon
6,2 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
41,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 189 308
Enhetskostnader grunnskole
kr 114 573
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 347 931
Enhetskostnader institusjon
kr 1 405 558
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 752
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 910
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 451
Reguleringsplaner
227 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 202 109
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.