Sola

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sola med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
4,8 %
Langsiktig gjeld
196,9 %
Arbeidskapital
14,3 %
Frie inntekter
kr 53 067
Netto lånegjeld
kr 43 887
Utgifter barnehage
kr 149 430
Utgifter grunnskole
kr 99 538
Utgifter kommunehelse
kr 2 475
Utgifter pleie og omsorg
kr 12 807
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 011
Utgifter barnevern
kr 5 557
Utgifter administrasjon
kr 3 740
Barnehagedekning
97,0 %
Andel spesialundervisning
4,7 %
Legeårsverk
11,8 Stk
Fysioterapiårsverk
7,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
99,4 %
Beboere institusjon
13,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
2,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
9,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 235 783
Enhetskostnader grunnskole
kr 107 138
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 310 010
Enhetskostnader institusjon
kr 1 183 957
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 224
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 814
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 548
Reguleringsplaner
130 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 175 789
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.