Gjesdal

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gjesdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,9 %
Netto driftsresultat
5,0 %
Langsiktig gjeld
199,6 %
Arbeidskapital
22,3 %
Frie inntekter
kr 51 932
Netto lånegjeld
kr 66 071
Utgifter barnehage
kr 142 461
Utgifter grunnskole
kr 96 958
Utgifter kommunehelse
kr 1 640
Utgifter pleie og omsorg
kr 13 124
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 928
Utgifter barnevern
kr 7 486
Utgifter administrasjon
kr 3 540
Barnehagedekning
89,3 %
Andel spesialundervisning
6,2 %
Legeårsverk
6,8 Stk
Fysioterapiårsverk
6,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
5,6 %
Sosialhjelpsmottakere
4,8 %
Barnevernstiltak
4,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 177 956
Enhetskostnader grunnskole
kr 102 726
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 302 946
Enhetskostnader institusjon
kr 1 727 871
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 420
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 594
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 180
Reguleringsplaner
71 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 167 794
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.