Time

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Time med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,1 %
Netto driftsresultat
3,1 %
Langsiktig gjeld
193,4 %
Arbeidskapital
3,9 %
Frie inntekter
kr 51 523
Netto lånegjeld
kr 47 167
Utgifter barnehage
kr 137 449
Utgifter grunnskole
kr 98 508
Utgifter kommunehelse
kr 2 341
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 861
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 065
Utgifter barnevern
kr 7 168
Utgifter administrasjon
kr 3 637
Barnehagedekning
89,5 %
Andel spesialundervisning
6,9 %
Legeårsverk
10,8 Stk
Fysioterapiårsverk
6,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
91,9 %
Beboere institusjon
10,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 194 280
Enhetskostnader grunnskole
kr 103 068
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 290 183
Enhetskostnader institusjon
kr 1 299 515
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 856
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 000
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 152
Reguleringsplaner
126 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 140 150
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.