Klepp

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Klepp med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,5 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
179,2 %
Arbeidskapital
20,3 %
Frie inntekter
kr 50 030
Netto lånegjeld
kr 33 329
Utgifter barnehage
kr 135 023
Utgifter grunnskole
kr 102 946
Utgifter kommunehelse
kr 2 066
Utgifter pleie og omsorg
kr 12 784
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 124
Utgifter barnevern
kr 6 074
Utgifter administrasjon
kr 3 709
Barnehagedekning
92,1 %
Andel spesialundervisning
6,4 %
Legeårsverk
10,7 Stk
Fysioterapiårsverk
6,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
3,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 184 161
Enhetskostnader grunnskole
kr 111 150
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 306 921
Enhetskostnader institusjon
kr 1 360 818
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 874
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 122
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 372
Reguleringsplaner
90 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 175 647
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.