Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hå med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
1,5 %
Langsiktig gjeld
202,7 %
Arbeidskapital
25,3 %
Frie inntekter
kr 50 896
Netto lånegjeld
kr 53 479
Utgifter barnehage
kr 120 843
Utgifter grunnskole
kr 96 621
Utgifter kommunehelse
kr 2 015
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 746
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 667
Utgifter barnevern
kr 7 223
Utgifter administrasjon
kr 3 428
Barnehagedekning
83,5 %
Andel spesialundervisning
6,6 %
Legeårsverk
9,3 Stk
Fysioterapiårsverk
7,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,6 %
Beboere institusjon
11,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,4 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
25,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 173 996
Enhetskostnader grunnskole
kr 113 673
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 274 745
Enhetskostnader institusjon
kr 1 220 750
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 327
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 887
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 980
Reguleringsplaner
122 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 104 162
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.