Bjerkreim

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bjerkreim med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
164,8 %
Arbeidskapital
23,9 %
Frie inntekter
kr 60 045
Netto lånegjeld
kr 30 998
Utgifter barnehage
kr 157 959
Utgifter grunnskole
kr 116 839
Utgifter kommunehelse
kr 2 826
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 973
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 100
Utgifter barnevern
kr 3 834
Utgifter administrasjon
kr 6 832
Barnehagedekning
86,6 %
Andel spesialundervisning
8,2 %
Legeårsverk
11,1 Stk
Fysioterapiårsverk
9,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
83,3 %
Beboere institusjon
20,2 %
Sosialhjelpsmottakere
2,5 %
Barnevernstiltak
3,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
25,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 227 172
Enhetskostnader grunnskole
kr 116 799
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 58 933
Enhetskostnader institusjon
kr 1 194 552
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 800
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 200
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 850
Reguleringsplaner
119 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 42 250
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.