Lund

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,5 %
Netto driftsresultat
0,3 %
Langsiktig gjeld
211,0 %
Arbeidskapital
26,3 %
Frie inntekter
kr 59 266
Netto lånegjeld
kr 55 712
Utgifter barnehage
kr 139 598
Utgifter grunnskole
kr 131 939
Utgifter kommunehelse
kr 3 361
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 620
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 397
Utgifter barnevern
kr 13 529
Utgifter administrasjon
kr 5 949
Barnehagedekning
93,8 %
Andel spesialundervisning
4,9 %
Legeårsverk
9,2 Stk
Fysioterapiårsverk
12,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,7 %
Beboere institusjon
13,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
7,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 179 492
Enhetskostnader grunnskole
kr 135 424
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 130 327
Enhetskostnader institusjon
kr 1 131 543
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 849
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 960
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 483
Reguleringsplaner
65 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 59 103
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.