Sokndal

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sokndal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
4,5 %
Langsiktig gjeld
220,7 %
Arbeidskapital
48,3 %
Frie inntekter
kr 59 520
Netto lånegjeld
kr 72 707
Utgifter barnehage
kr 127 742
Utgifter grunnskole
kr 111 747
Utgifter kommunehelse
kr 2 296
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 426
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 677
Utgifter barnevern
kr 8 603
Utgifter administrasjon
kr 6 327
Barnehagedekning
83,3 %
Andel spesialundervisning
12,8 %
Legeårsverk
9,5 Stk
Fysioterapiårsverk
3,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
10,4 %
Sosialhjelpsmottakere
5,5 %
Barnevernstiltak
8,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
30,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 0
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 307
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 177 377
Enhetskostnader institusjon
kr 1 165 526
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 996
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 307
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 850
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 76 178
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.