Haugesund

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Haugesund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,4 %
Netto driftsresultat
5,1 %
Langsiktig gjeld
194,5 %
Arbeidskapital
5,2 %
Frie inntekter
kr 51 043
Netto lånegjeld
kr 46 191
Utgifter barnehage
kr 158 721
Utgifter grunnskole
kr 97 229
Utgifter kommunehelse
kr 1 961
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 251
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 429
Utgifter barnevern
kr 9 464
Utgifter administrasjon
kr 2 933
Barnehagedekning
91,8 %
Andel spesialundervisning
9,3 %
Legeårsverk
9,4 Stk
Fysioterapiårsverk
8,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,1 %
Beboere institusjon
15,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,8 %
Barnevernstiltak
5,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 380 332
Enhetskostnader grunnskole
kr 101 868
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 280 049
Enhetskostnader institusjon
kr 1 354 916
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 619
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 347
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 000
Reguleringsplaner
128 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 84 127
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.