Stavanger

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Stavanger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,9 %
Netto driftsresultat
4,4 %
Langsiktig gjeld
179,3 %
Arbeidskapital
10,7 %
Frie inntekter
kr 52 827
Netto lånegjeld
kr 31 233
Utgifter barnehage
kr 157 557
Utgifter grunnskole
kr 95 609
Utgifter kommunehelse
kr 2 359
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 012
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 257
Utgifter barnevern
kr 11 342
Utgifter administrasjon
kr 3 409
Barnehagedekning
89,8 %
Andel spesialundervisning
9,7 %
Legeårsverk
10,5 Stk
Fysioterapiårsverk
8,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,7 %
Beboere institusjon
15,4 %
Sosialhjelpsmottakere
4,4 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 213 121
Enhetskostnader grunnskole
kr 100 300
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 280 317
Enhetskostnader institusjon
kr 844 168
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 185
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 179
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 523
Reguleringsplaner
119 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 204 499
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.