Sandnes

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sandnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
4,7 %
Langsiktig gjeld
205,2 %
Arbeidskapital
18,8 %
Frie inntekter
kr 50 881
Netto lånegjeld
-kr 20 327
Utgifter barnehage
kr 130 944
Utgifter grunnskole
kr 93 658
Utgifter kommunehelse
kr 1 948
Utgifter pleie og omsorg
kr 12 893
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 890
Utgifter barnevern
kr 5 645
Utgifter administrasjon
kr 3 658
Barnehagedekning
87,4 %
Andel spesialundervisning
6,1 %
Legeårsverk
8,9 Stk
Fysioterapiårsverk
7,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
90,8 %
Beboere institusjon
14,6 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
3,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 171 365
Enhetskostnader grunnskole
kr 89 830
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 253 911
Enhetskostnader institusjon
kr 1 066 417
Årsgebyr vannforsyning
kr 11
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 20
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 610
Reguleringsplaner
174 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 174 709
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.