Eigersund

Rogaland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Eigersund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,2 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
207,7 %
Arbeidskapital
19,6 %
Frie inntekter
kr 52 182
Netto lånegjeld
kr 52 203
Utgifter barnehage
kr 149 461
Utgifter grunnskole
kr 114 937
Utgifter kommunehelse
kr 2 267
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 870
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 019
Utgifter barnevern
kr 9 202
Utgifter administrasjon
kr 3 358
Barnehagedekning
89,6 %
Andel spesialundervisning
9,3 %
Legeårsverk
9,9 Stk
Fysioterapiårsverk
7,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
68,3 %
Beboere institusjon
7,5 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
7,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 256 628
Enhetskostnader grunnskole
kr 124 759
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 330 473
Enhetskostnader institusjon
kr 1 393 246
Årsgebyr vannforsyning
kr 794
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 088
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 850
Reguleringsplaner
97 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 129 808
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.